Control.Move Zdarzenie

Definicja

Występuje po przeniesieniu formantu.Occurs when the control is moved.

public:
 event EventHandler ^ Move;
public event EventHandler Move;
member this.Move : EventHandler 
Public Custom Event Move As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa Move zdarzenia do wyświetlania lokalizacji formularza we współrzędnych ekranu na pasku podpisu formularza.The following code example uses the Move event to display the location of the form in screen coordinates on the caption bar of the form.

  // The following example displays the location of the form in screen coordinates
  // on the caption bar of the form.
private:
  void Form1_Move( Object^ /*sender*/, System::EventArgs^ /*e*/ )
  {
   this->Text = String::Format( "Form screen position = {0}", this->Location );
  }
// The following example displays the location of the form in screen coordinates
// on the caption bar of the form.
private void Form1_Move(object sender, System.EventArgs e)
{
  this.Text = "Form screen position = " + this.Location.ToString();
}
' The following example displays the location of the form in screen coordinates
' on the caption bar of the form.
Private Sub Form1_Move(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Move
  Me.Text = "Form screen position = " + Me.Location.ToString()
End Sub

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też