Control.NotifyInvalidate(Rectangle) Metoda

Definicja

Podnosi Invalidated zdarzenie z określonym regionem kontrolki do unieważnienia.Raises the Invalidated event with a specified region of the control to invalidate.

protected:
 virtual void NotifyInvalidate(System::Drawing::Rectangle invalidatedArea);
protected virtual void NotifyInvalidate (System.Drawing.Rectangle invalidatedArea);
abstract member NotifyInvalidate : System.Drawing.Rectangle -> unit
override this.NotifyInvalidate : System.Drawing.Rectangle -> unit
Protected Overridable Sub NotifyInvalidate (invalidatedArea As Rectangle)

Parametry

invalidatedArea
Rectangle

RectangleReprezentujący obszar do unieważnienia.A Rectangle representing the area to invalidate.

Dotyczy