Control.OnBindingContextChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi BindingContextChanged zdarzenie.Raises the BindingContextChanged event.

protected:
 virtual void OnBindingContextChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnBindingContextChanged (EventArgs e);
abstract member OnBindingContextChanged : EventArgs -> unit
override this.OnBindingContextChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnBindingContextChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnBindingContextChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnBindingContextChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnBindingContextChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnBindingContextChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnBindingContextChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnBindingContextChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też