Control.OnClientSizeChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi ClientSizeChanged zdarzenie.Raises the ClientSizeChanged event.

protected:
 virtual void OnClientSizeChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnClientSizeChanged (EventArgs e);
abstract member OnClientSizeChanged : EventArgs -> unit
override this.OnClientSizeChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnClientSizeChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnClientSizeChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnClientSizeChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnClientSizeChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnClientSizeChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnClientSizeChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnClientSizeChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy