Control.OnDragDrop(DragEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi DragDrop zdarzenie.Raises the DragDrop event.

protected:
 virtual void OnDragDrop(System::Windows::Forms::DragEventArgs ^ drgevent);
protected virtual void OnDragDrop (System.Windows.Forms.DragEventArgs drgevent);
abstract member OnDragDrop : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
override this.OnDragDrop : System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDragDrop (drgevent As DragEventArgs)

Parametry

drgevent
DragEventArgs

A DragEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DragEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnDragDropMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnDragDrop method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnDragDrop(DragEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnDragDrop(DragEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnDragDrop(DragEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnDragDrop(DragEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też