Control.OnHandleDestroyed(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi HandleDestroyed zdarzenie.Raises the HandleDestroyed event.

protected:
 virtual void OnHandleDestroyed(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnHandleDestroyed (EventArgs e);
abstract member OnHandleDestroyed : EventArgs -> unit
override this.OnHandleDestroyed : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnHandleDestroyed (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnHandleDestroyedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnHandleDestroyed method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnHandleDestroyed(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnHandleDestroyed(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnHandleDestroyed(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnHandleDestroyed(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też