Control.OnMouseDown(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseDown zdarzenie.Raises the MouseDown event.

protected:
 virtual void OnMouseDown(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseDown (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
abstract member OnMouseDown : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
override this.OnMouseDown : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseDown (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

A MouseEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseDownMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseDown method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseDown(MouseEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseDown(MouseEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseDown(MouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseDown(MouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też