Control.OnMouseLeave(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseLeave zdarzenie.Raises the MouseLeave event.

protected:
 virtual void OnMouseLeave(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseLeave (EventArgs e);
abstract member OnMouseLeave : EventArgs -> unit
override this.OnMouseLeave : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseLeave (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseLeaveMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseLeave method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseLeave(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseLeave(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseLeave(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseLeave(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też