Control.OnParentCursorChanged(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi CursorChanged zdarzenie.Raises the CursorChanged event.

protected:
 virtual void OnParentCursorChanged(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnParentCursorChanged (EventArgs e);
abstract member OnParentCursorChanged : EventArgs -> unit
override this.OnParentCursorChanged : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnParentCursorChanged (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnParentCursorChangedMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnParentCursorChanged method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnParentCursorChanged(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnParentCursorChanged(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnParentCursorChanged(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnParentCursorChanged(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy