Control.OnPrint(PaintEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Paint zdarzenie.Raises the Paint event.

protected:
 virtual void OnPrint(System::Windows::Forms::PaintEventArgs ^ e);
protected virtual void OnPrint (System.Windows.Forms.PaintEventArgs e);
abstract member OnPrint : System.Windows.Forms.PaintEventArgs -> unit
override this.OnPrint : System.Windows.Forms.PaintEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnPrint (e As PaintEventArgs)

Parametry

e
PaintEventArgs

A PaintEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A PaintEventArgs that contains the event data.

Wyjątki

eParametr ma wartość null .The e parameter is null.

Uwagi

Jeśli UserPaint bit ControlStyles jest ustawiony, można przesłonić OnPrint do rysowania warstwowego.If the UserPaint bit of the ControlStyles is set, you can override OnPrint to do layered painting. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz SetStyle.See SetStyle for more information.

Dotyczy

Zobacz też