Control.OnValidated(EventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi Validated zdarzenie.Raises the Validated event.

protected:
 virtual void OnValidated(EventArgs ^ e);
protected virtual void OnValidated (EventArgs e);
abstract member OnValidated : EventArgs -> unit
override this.OnValidated : EventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnValidated (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

EventArgsZawierający dane zdarzenia.An EventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnValidatedMetoda włącza również klasy pochodne do obsługi zdarzenia bez dołączania delegata.The OnValidated method also enables derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnValidated(EventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnValidated(EventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnValidated(EventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnValidated(EventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy

Zobacz też