Control.Padding Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia uzupełnienie w kontrolce.Gets or sets padding within the control.

public:
 property System::Windows::Forms::Padding Padding { System::Windows::Forms::Padding get(); void set(System::Windows::Forms::Padding value); };
public System.Windows.Forms.Padding Padding { get; set; }
member this.Padding : System.Windows.Forms.Padding with get, set
Public Property Padding As Padding

Wartość właściwości

Padding

PaddingReprezentujący charakterystykę wewnętrznych odstępów formantu.A Padding representing the control's internal spacing characteristics.

Uwagi

W przypadku kontenerów, takich jak GroupBox i TabControl , Padding Właściwość pobiera lub ustawia odpowiednie DisplayRectangle właściwości.For containers such as GroupBox and TabControl, the Padding property gets or sets their respective DisplayRectangle properties. ScrollableControl.DockPaddingWłaściwość jest równa jego Control.Padding właściwości.The ScrollableControl.DockPadding property is equal to its Control.Padding property.

Kontrolki otrzymują wartości domyślne dla Padding , które są w rozsądny sposób zbliżone do wskazówek dotyczących interfejsu użytkownika systemu Windows.Controls receive default values for Padding that are reasonably close to Windows user interface guidelines. Niektóre zmiany mogą nadal być niezbędne dla określonych aplikacji.Some adjustments might still be necessary for particular applications.

Wszystkie kontrolki, które implementują, GetPreferredSize są powiększone o kwotę w Padding czasie gdy AutoSize jest true .All controls that implement GetPreferredSize are enlarged by the amount in Padding when AutoSize is true.

Następujące kontrolki nie są używane Padding :The following controls do not use Padding:

Dotyczy