Control.ParentChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Parent wartość właściwości zostanie zmieniona.Occurs when the Parent property value changes.

public:
 event EventHandler ^ ParentChanged;
public event EventHandler ParentChanged;
member this.ParentChanged : EventHandler 
Public Custom Event ParentChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, jeśli Parent Właściwość zostanie zmieniona przez modyfikację programistyczną lub interakcję użytkownika.This event is raised if the Parent property is changed by either a programmatic modification or user interaction.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about handling events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też