Control.PropagatingImeMode Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który reprezentuje tryb przechodzenia do propagacji.Gets an object that represents a propagating IME mode.

protected:
 static property System::Windows::Forms::ImeMode PropagatingImeMode { System::Windows::Forms::ImeMode get(); };
protected static System.Windows.Forms.ImeMode PropagatingImeMode { get; }
member this.PropagatingImeMode : System.Windows.Forms.ImeMode
Protected Shared ReadOnly Property PropagatingImeMode As ImeMode

Wartość właściwości

ImeMode

Obiekt, który reprezentuje tryb przenoszonego edytora IME.An object that represents a propagating IME mode.

Dotyczy