Control.RaiseDragEvent(Object, DragEventArgs) Metoda

Definicja

Wywołuje odpowiednie zdarzenie przeciągania.Raises the appropriate drag event.

protected:
 void RaiseDragEvent(System::Object ^ key, System::Windows::Forms::DragEventArgs ^ e);
protected void RaiseDragEvent (object key, System.Windows.Forms.DragEventArgs e);
member this.RaiseDragEvent : obj * System.Windows.Forms.DragEventArgs -> unit
Protected Sub RaiseDragEvent (key As Object, e As DragEventArgs)

Parametry

key
Object

Zdarzenie, które należy podnieść.The event to raise.

e
DragEventArgs

A DragEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DragEventArgs that contains the event data.

Dotyczy

Zobacz też