Control.ResetBackColor Metoda

Definicja

Resetuje BackColor Właściwość do wartości domyślnej.Resets the BackColor property to its default value.

public:
 virtual void ResetBackColor();
public virtual void ResetBackColor ();
abstract member ResetBackColor : unit -> unit
override this.ResetBackColor : unit -> unit
Public Overridable Sub ResetBackColor ()

Uwagi

Ta metoda nie jest odpowiednia dla tej klasy.This method is not relevant for this class.

Dotyczy