Control.RtlTranslateHorizontal(HorizontalAlignment) Metoda

Definicja

Konwertuje określony element HorizontalAlignment na odpowiedni HorizontalAlignment do obsługi tekstu od prawej do lewej.Converts the specified HorizontalAlignment to the appropriate HorizontalAlignment to support right-to-left text.

protected:
 System::Windows::Forms::HorizontalAlignment RtlTranslateHorizontal(System::Windows::Forms::HorizontalAlignment align);
protected System.Windows.Forms.HorizontalAlignment RtlTranslateHorizontal (System.Windows.Forms.HorizontalAlignment align);
member this.RtlTranslateHorizontal : System.Windows.Forms.HorizontalAlignment -> System.Windows.Forms.HorizontalAlignment
Protected Function RtlTranslateHorizontal (align As HorizontalAlignment) As HorizontalAlignment

Parametry

align
HorizontalAlignment

Jedna z HorizontalAlignment wartości.One of the HorizontalAlignment values.

Zwraca

HorizontalAlignment

Jedna z HorizontalAlignment wartości.One of the HorizontalAlignment values.

Uwagi

Jeśli RightToLeft Właściwość RightToLeft jest ustawiona na No , wartość zwracana jest równa align przekazaniu parametru.If the RightToLeft property of RightToLeft is set to No, the return value is equal to the align parameter passed in.

Dotyczy

Zobacz też