Control.Scale Metoda

Definicja

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the control and any child controls.

Przeciążenia

Scale(SizeF)

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne według określonego czynnika skalowania.Scales the control and all child controls by the specified scaling factor.

Scale(Single)
Nieaktualne.

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the control and any child controls.

Scale(Single, Single)
Nieaktualne.

Skaluje całą kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the entire control and any child controls.

Scale(SizeF)

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne według określonego czynnika skalowania.Scales the control and all child controls by the specified scaling factor.

public:
 void Scale(System::Drawing::SizeF factor);
public void Scale (System.Drawing.SizeF factor);
member this.Scale : System.Drawing.SizeF -> unit
Public Sub Scale (factor As SizeF)

Parametry

factor
SizeF

A SizeF zawierające poziomy skalowania w poziomie i w pionie.A SizeF containing the horizontal and vertical scaling factors.

Uwagi

ScaleMetoda skaluje formant o określonym skalowaniu factor .The Scale method scales the control by the specified scaling factor. Również rekursywnie skaluje wszystkie kontrolki podrzędne, jeśli ScaleChildren Właściwość jest true .It also recursively scales all child controls if the ScaleChildren property is true. Wewnętrznie ta metoda wywołuje ScaleControl do skalowania każdej kontrolki.Internally, this method calls ScaleControl to scale each control.

Zobacz też

Dotyczy

Scale(Single)

Przestroga

This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Skaluje formant i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the control and any child controls.

public:
 void Scale(float ratio);
[System.Obsolete("This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public void Scale (float ratio);
public void Scale (float ratio);
[<System.Obsolete("This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.Scale : single -> unit
member this.Scale : single -> unit
Public Sub Scale (ratio As Single)

Parametry

ratio
Single

Współczynnik używany do skalowania.The ratio to use for scaling.

Atrybuty

Dotyczy

Scale(Single, Single)

Przestroga

This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202

Skaluje całą kontrolkę i wszystkie kontrolki podrzędne.Scales the entire control and any child controls.

public:
 void Scale(float dx, float dy);
[System.Obsolete("This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public void Scale (float dx, float dy);
public void Scale (float dx, float dy);
[<System.Obsolete("This method has been deprecated. Use the Scale(SizeF ratio) method instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")>]
member this.Scale : single * single -> unit
member this.Scale : single * single -> unit
Public Sub Scale (dx As Single, dy As Single)

Parametry

dx
Single

Współczynnik skalowania w poziomie.The horizontal scaling factor.

dy
Single

Współczynnik skalowania w pionie.The vertical scaling factor.

Atrybuty

Dotyczy