Control.SetVisibleCore(Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia formant do określonego widocznego stanu.Sets the control to the specified visible state.

protected:
 virtual void SetVisibleCore(bool value);
protected virtual void SetVisibleCore (bool value);
abstract member SetVisibleCore : bool -> unit
override this.SetVisibleCore : bool -> unit
Protected Overridable Sub SetVisibleCore (value As Boolean)

Parametry

value
Boolean

true Aby formant był widoczny; w przeciwnym razie false .true to make the control visible; otherwise, false.

Uwagi

Zazwyczaj metoda ta jest zastępowana, aby dokonać zmian w zachowaniu widoczności formantu.You would typically override this method to change the visibility behavior of the control.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania SetVisibleCore(Boolean) w klasie pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, SetVisibleCore(Boolean) Aby wymusić zmianę widoczności kontrolki.When overriding SetVisibleCore(Boolean) in a derived class, be sure to call the base class's SetVisibleCore(Boolean) method to force the visibility of the control to change.

Dotyczy

Zobacz też