Control.Site Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia lokację formantu.Gets or sets the site of the control.

public:
 virtual property System::ComponentModel::ISite ^ Site { System::ComponentModel::ISite ^ get(); void set(System::ComponentModel::ISite ^ value); };
public override System.ComponentModel.ISite Site { get; set; }
member this.Site : System.ComponentModel.ISite with get, set
Public Overrides Property Site As ISite

Wartość właściwości

ISite

ISiteSkojarzone z Control , jeśli istnieje.The ISite associated with the Control, if any.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też