Control.UseWaitCursor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy należy użyć kursora oczekiwania dla bieżącej kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych.Gets or sets a value indicating whether to use the wait cursor for the current control and all child controls.

public:
 property bool UseWaitCursor { bool get(); void set(bool value); };
[System.ComponentModel.Browsable(true)]
public bool UseWaitCursor { get; set; }
public bool UseWaitCursor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(true)>]
member this.UseWaitCursor : bool with get, set
member this.UseWaitCursor : bool with get, set
Public Property UseWaitCursor As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Aby użyć kursora oczekiwania dla bieżącej kontrolki i wszystkich formantów podrzędnych; w przeciwnym razie false .true to use the wait cursor for the current control and all child controls; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Atrybuty

Uwagi

Za każdym razem, gdy wykonujesz operację, która ma zauważalny czas, Użyj kursora.Use a wait cursor whenever you perform an operation that takes a noticeable amount of time. Należy jednak pamiętać, że operacje blokujące wątek interfejsu użytkownika również blokują zmianę kursora.However, note that operations that block the UI thread will also block a cursor change. W związku z tym ta właściwość powinna być używana tylko w przypadku wykonywania czasochłonnych operacji w innym wątku.Therefore, this property should only be used when performing time-consuming operations in another thread. Aby zmienić kursor globalnie i natychmiast, zobacz Current Właściwość.To change the cursor globally and immediately, see the Current property.

Dotyczy