CreateParams.ClassStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia bitową kombinację wartości stylu klasy.Gets or sets a bitwise combination of class style values.

public:
 property int ClassStyle { int get(); void set(int value); };
public int ClassStyle { get; set; }
member this.ClassStyle : int with get, set
Public Property ClassStyle As Integer

Wartość właściwości

Int32

Bitowa kombinacja wartości stylu klasy.A bitwise combination of the class style values.

Uwagi

ClassStyleWłaściwość jest ignorowana, jeśli ClassName Właściwość nie jest null .The ClassStyle property is ignored if the ClassName property is not null.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia parametrów kontroli, zobacz sekcję makro, Funkcja elementu CreateWindowExi Struktura struktury.For more information about creating control parameters, see CreateWindow macro, CreateWindowEx function, and CREATESTRUCT structure.

Uwaga

Stałe używane do ustawiania Style ExStyle właściwości,, i ClassStyle są zdefiniowane w pliku nagłówkowym Winuser. h.The constants used to set the Style, ExStyle, and ClassStyle properties are defined in the Winuser.h header file. Ten plik jest instalowany przez zestaw SDK platformy lub program Visual Studio.This file is installed by the Platform SDK or Visual Studio.

Dotyczy

Zobacz też