CreateParams.ExStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia bitową kombinację rozszerzonych wartości stylu okna.Gets or sets a bitwise combination of extended window style values.

public:
 property int ExStyle { int get(); void set(int value); };
public int ExStyle { get; set; }
member this.ExStyle : int with get, set
Public Property ExStyle As Integer

Wartość właściwości

Int32

Bitowa kombinacja wartości stylu okna rozszerzonego.A bitwise combination of the extended window style values.

Uwagi

ExStyleWłaściwość obsługuje rozszerzone wartości wyglądu i początkowe stany do zastosowania do kontrolki.The ExStyle property supports extended appearance and initial state values to apply to the control.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia parametrów kontroli, zobacz sekcję makro, Funkcja elementu CreateWindowExi Struktura struktury.For more information about creating control parameters, see CreateWindow macro, CreateWindowEx function, and CREATESTRUCT structure.

Uwaga

Stałe używane do ustawiania Style ExStyle właściwości,, i ClassStyle są zdefiniowane w pliku nagłówkowym Winuser. h.The constants used to set the Style, ExStyle, and ClassStyle properties are defined in the Winuser.h header file. Ten plik jest instalowany przez zestaw SDK platformy lub program Visual Studio.This file is installed by the Platform SDK or Visual Studio.

Dotyczy

Zobacz też