DataGridView.BackColor Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolor tła formantu.Gets or sets the background color for the control.

public:
 virtual property System::Drawing::Color BackColor { System::Drawing::Color get(); void set(System::Drawing::Color value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Drawing.Color BackColor { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackColor : System.Drawing.Color with get, set
Public Overrides Property BackColor As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor tła kontrolki.A Color that represents the background color of the control. Wartością domyślną jest wartość DefaultBackColor właściwości.The default is the value of the DefaultBackColor property.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie ma zastosowania do tej kontrolki.This property is not relevant to this control. Aby ustawić kolor tła części DataGridView formantu, który nie jest zajmowany przez komórki, użyj BackgroundColor właściwości.To set the background color of the portion of the DataGridView control not occupied by cells, use the BackgroundColor property.

Dotyczy

Zobacz też