DataGridView.BackgroundImageLayout Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia układ obrazu tła zgodnie z definicją w ImageLayout wyliczeniu.Gets or sets the background image layout as defined in the ImageLayout enumeration.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::ImageLayout BackgroundImageLayout { System::Windows::Forms::ImageLayout get(); void set(System::Windows::Forms::ImageLayout value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Windows.Forms.ImageLayout BackgroundImageLayout { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackgroundImageLayout : System.Windows.Forms.ImageLayout with get, set
Public Overrides Property BackgroundImageLayout As ImageLayout

Wartość właściwości

ImageLayout

ImageLayoutWartość wskazująca układ obrazu tła.An ImageLayout value indicating the background image layout. Wartość domyślna to Tile.The default is Tile.

Atrybuty

Uwagi

Ta właściwość nie ma zastosowania do tej kontrolki.This property is not relevant for this control.

Dotyczy