DataGridView.CellErrorTextNeeded Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy jest wymagany tekst błędu komórki.Occurs when a cell's error text is needed.

public:
 event System::Windows::Forms::DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler ^ CellErrorTextNeeded;
public event System.Windows.Forms.DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler CellErrorTextNeeded;
member this.CellErrorTextNeeded : System.Windows.Forms.DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler 
Public Custom Event CellErrorTextNeeded As DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler 

Typ zdarzenia

DataGridViewCellErrorTextNeededEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład kodu ilustruje sposób tworzenia komunikatów o błędach w przypadku komórek bez oddzielenia ich udostępniania lub spowodowania duplikowania błędów komórki dla wszystkich udostępnionych komórek.The following code example demonstrates how to create error messages for cells without unsharing rows or causing the cell error to be duplicated over all the shared cells.

ToolStripMenuItem^ wholeTable;
ToolStripMenuItem^ lookUp;
System::Windows::Forms::ContextMenuStrip^ strip;
String^ cellErrorText;

void dataGridView1_CellContextMenuStripNeeded( Object^ /*sender*/,
  DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventArgs^ e )
{
  cellErrorText = String::Empty;
  if ( strip == nullptr )
  {
    strip = gcnew System::Windows::Forms::ContextMenuStrip;
    lookUp->Text = L"Look Up";
    wholeTable->Text = L"See Whole Table";
    strip->Items->Add( lookUp );
    strip->Items->Add( wholeTable );
  }

  e->ContextMenuStrip = strip;
}

void wholeTable_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
{
  dataGridView1->DataSource = Populate( L"Select * from employees", true );
}

DataGridViewCellEventArgs^ theCellImHoveringOver;
void dataGridView1_CellMouseEnter( Object^ /*sender*/, DataGridViewCellEventArgs^ e )
{
  theCellImHoveringOver = e;
}

DataGridViewCellEventArgs^ cellErrorLocation;
void lookUp_Click( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
{
  try
  {
    dataGridView1->DataSource = Populate( String::Format( L"Select * from employees where {0} = '{1}'", dataGridView1->Columns[ theCellImHoveringOver->ColumnIndex ]->Name, dataGridView1->Rows[ theCellImHoveringOver->RowIndex ]->Cells[ theCellImHoveringOver->ColumnIndex ]->Value ), true );
  }
  catch ( ... ) 
  {
    cellErrorText = L"Can't look this cell up";
    cellErrorLocation = theCellImHoveringOver;
  }

}

void dataGridView1_CellErrorTextNeeded( Object^ /*sender*/, DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs^ e )
{
  if ( cellErrorLocation != nullptr )
  {
    if ( e->ColumnIndex == cellErrorLocation->ColumnIndex && e->RowIndex == cellErrorLocation->RowIndex )
    {
      e->ErrorText = cellErrorText;
    }
  }
}

DataTable^ Populate( String^ query, bool resetUnsharedCounter )
{
  if ( resetUnsharedCounter )
  {
    ResetCounter();
  }


  // Alter the data source as necessary
  SqlDataAdapter^ adapter = gcnew SqlDataAdapter( query,
    gcnew SqlConnection( L"Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;"
    L"Initial Catalog=Northwind;Data Source= localhost" ) );
  DataTable^ table = gcnew DataTable;
  adapter->Fill( table );
  return table;
}

Label^ count;
int unsharedRowCounter;
void ResetCounter()
{
  unsharedRowCounter = 0;
  count->Text = unsharedRowCounter.ToString();
}
private ToolStripMenuItem wholeTable = new ToolStripMenuItem();
private ToolStripMenuItem lookUp = new ToolStripMenuItem();
private ContextMenuStrip strip;
private string cellErrorText;

private void dataGridView1_CellContextMenuStripNeeded(object sender,
  DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventArgs e)
{
  cellErrorText = String.Empty;

  if (strip == null)
  {
    strip = new ContextMenuStrip();
    lookUp.Text = "Look Up";
    wholeTable.Text = "See Whole Table";
    strip.Items.Add(lookUp);
    strip.Items.Add(wholeTable);
  }
  e.ContextMenuStrip = strip;
}

private void wholeTable_Click(object sender, EventArgs e)
{
  dataGridView1.DataSource = Populate("Select * from employees", true);
}

private DataGridViewCellEventArgs theCellImHoveringOver;

private void dataGridView1_CellMouseEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  theCellImHoveringOver = e;
}

private DataGridViewCellEventArgs cellErrorLocation;

private void lookUp_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    dataGridView1.DataSource = Populate("Select * from employees where " +
      dataGridView1.Columns[theCellImHoveringOver.ColumnIndex].Name + " = '" +
      dataGridView1.Rows[theCellImHoveringOver.RowIndex].
      Cells[theCellImHoveringOver.ColumnIndex].Value + "'",
      true);
  }
  catch (SqlException)
  {
    cellErrorText = "Can't look this cell up";
    cellErrorLocation = theCellImHoveringOver;
  }
}

private void dataGridView1_CellErrorTextNeeded(object sender,
  DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs e)
{
  if (cellErrorLocation != null)
  {
    if (e.ColumnIndex == cellErrorLocation.ColumnIndex &&
      e.RowIndex == cellErrorLocation.RowIndex)
    {
      e.ErrorText = cellErrorText;
    }
  }
}

private DataTable Populate(string query, bool resetUnsharedCounter)
{
  if (resetUnsharedCounter)
  {
    ResetCounter();
  }

  // Alter the data source as necessary
  SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(query,
    new SqlConnection("Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;" +
    "Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost"));

  DataTable table = new DataTable();
  table.Locale = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture;
  adapter.Fill(table);
  return table;
}

private Label count = new Label();
private int unsharedRowCounter;

private void ResetCounter()
{
  unsharedRowCounter = 0;
  count.Text = unsharedRowCounter.ToString();
}
Private WithEvents wholeTable As New ToolStripMenuItem()
Private WithEvents lookUp As New ToolStripMenuItem()
Private strip As ContextMenuStrip
Private cellErrorText As String

Private Sub dataGridView1_CellContextMenuStripNeeded(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As DataGridViewCellContextMenuStripNeededEventArgs) _
  Handles dataGridView1.CellContextMenuStripNeeded

  cellErrorText = String.Empty

  If strip Is Nothing Then
    strip = New ContextMenuStrip()
    lookUp.Text = "Look Up"
    wholeTable.Text = "See Whole Table"
    strip.Items.Add(lookUp)
    strip.Items.Add(wholeTable)
  End If
  e.ContextMenuStrip = strip
End Sub

Private Sub wholeTable_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles wholeTable.Click
  dataGridView1.DataSource = Populate("Select * from employees", True)
End Sub

Private theCellImHoveringOver As DataGridViewCellEventArgs

Private Sub dataGridView1_CellMouseEnter(ByVal sender As Object, _
  ByVal e As DataGridViewCellEventArgs) _
  Handles dataGridView1.CellMouseEnter

  theCellImHoveringOver = e
End Sub

Private cellErrorLocation As DataGridViewCellEventArgs

Private Sub lookUp_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles lookUp.Click
  Try
    dataGridView1.DataSource = Populate("Select * from employees where " & _
      dataGridView1.Columns(theCellImHoveringOver.ColumnIndex).Name & " = '" & _
      dataGridView1.Rows(theCellImHoveringOver.RowIndex).Cells(theCellImHoveringOver.ColumnIndex).Value.ToString() & _
      "'", True)
  Catch ex As SqlException
    cellErrorText = "Can't look this cell up"
    cellErrorLocation = theCellImHoveringOver
  End Try
End Sub

Private Sub dataGridView1_CellErrorTextNeeded(ByVal sender As Object, _
      ByVal e As DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs) _
      Handles dataGridView1.CellErrorTextNeeded
  If (Not cellErrorLocation Is Nothing) Then
    If e.ColumnIndex = cellErrorLocation.ColumnIndex AndAlso _
      e.RowIndex = cellErrorLocation.RowIndex Then
      e.ErrorText = cellErrorText
    End If
  End If
End Sub

Private Function Populate(ByVal query As String, ByVal resetUnsharedCounter As Boolean) As DataTable

  If resetUnsharedCounter Then
    ResetCounter()
  End If

  ' Alter the data source as necessary
  Dim adapter As New SqlDataAdapter(query, _
    New SqlConnection("Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;" & _
    "Initial Catalog=Northwind;Data Source=localhost"))

  Dim table As New DataTable()
  table.Locale = System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture
  adapter.Fill(table)
  Return table
End Function

Private count As New Label()
Private unsharedRowCounter As Integer

Private Sub ResetCounter()
  unsharedRowCounter = 0
  count.Text = unsharedRowCounter.ToString()
End Sub

Uwagi

CellErrorTextNeededZdarzenie występuje tylko wtedy, gdy DataGridView Właściwość kontrolki DataSource jest ustawiona lub jej VirtualMode Właściwość jest true .The CellErrorTextNeeded event occurs only when the DataGridView control DataSource property is set or its VirtualMode property is true. Obsługa CellErrorTextNeeded zdarzenia jest przydatna, gdy chcesz określić błąd dla komórki w zależności od jej wartości lub stanu.Handling the CellErrorTextNeeded event is useful when you want to determine the error for a cell depending on its value or state.

Gdy obsłużysz CellErrorTextNeeded zdarzenie i określisz tekst błędu w obsłudze, symbol błędu pojawia się w komórce, chyba że ShowCellErrors Właściwość jest ustawiona na false lub komórka jest w trybie edycji.When you handle the CellErrorTextNeeded event and specify error text in the handler, an error glyph appears in the cell unless the ShowCellErrors property is set to false or the cell is in edit mode. Gdy użytkownik przesuwa wskaźnik myszy nad symbolem błędu lub nawiguje do komórki przy użyciu klawiatury, tekst błędu pojawia się w etykietce narzędzia.When the user moves the mouse pointer over the error glyph or navigates to the cell using the keyboard, the error text appears in a ToolTip.

CellErrorTextNeededZdarzenie również występuje zawsze, gdy DataGridViewCell.ErrorText zostanie pobrana wartość właściwości.The CellErrorTextNeeded event also occurs whenever the value of the DataGridViewCell.ErrorText property is retrieved.

Możesz użyć DataGridViewCellEventArgs.RowIndex ColumnIndex właściwości i, aby określić stan lub wartość komórki, a następnie użyć tych informacji, aby zmienić lub zmodyfikować DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs.ErrorText Właściwość.You can use the DataGridViewCellEventArgs.RowIndex and ColumnIndex property to determine the state or value of a cell, and use this information to change or modify the DataGridViewCellErrorTextNeededEventArgs.ErrorText property. Ta właściwość jest inicjowana przy użyciu wartości właściwości komórki ErrorText , która zastępuje wartość zdarzenia.This property is initialized with the value of the cell ErrorText property, which the event value overrides.

Obsłuż CellErrorTextNeeded zdarzenie podczas pracy z dużymi ilościami danych, aby uniknąć spadku wydajności dla ustawiania wartości komórki ErrorText dla wielu komórek.Handle the CellErrorTextNeeded event when working with large amounts of data to avoid the performance penalties of setting the cell ErrorText value for multiple cells. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz najlepsze rozwiązania dotyczące skalowania Windows Forms formantu DataGridView.For more information, see Best Practices for Scaling the Windows Forms DataGridView Control.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też