DataGridView.DisplayedColumnCount(Boolean) Metoda

Definicja

Zwraca liczbę kolumn wyświetlanych dla użytkownika.Returns the number of columns displayed to the user.

public:
 int DisplayedColumnCount(bool includePartialColumns);
public int DisplayedColumnCount (bool includePartialColumns);
member this.DisplayedColumnCount : bool -> int
Public Function DisplayedColumnCount (includePartialColumns As Boolean) As Integer

Parametry

includePartialColumns
Boolean

true Aby dołączyć częściowe kolumny do liczby wyświetlanych kolumn; w przeciwnym razie false .true to include partial columns in the displayed column count; otherwise, false.

Zwraca

Int32

Liczba kolumn wyświetlanych użytkownikowi.The number of columns displayed to the user.

Dotyczy