DataGridView.DisplayRectangle Właściwość

Definicja

Pobiera prostokąt, który reprezentuje obszar wyświetlania formantu.Gets the rectangle that represents the display area of the control.

public:
 virtual property System::Drawing::Rectangle DisplayRectangle { System::Drawing::Rectangle get(); };
public override System.Drawing.Rectangle DisplayRectangle { get; }
member this.DisplayRectangle : System.Drawing.Rectangle
Public Overrides ReadOnly Property DisplayRectangle As Rectangle

Wartość właściwości

Rectangle

RectangleReprezentuje obszar wyświetlania formantu.A Rectangle that represents the display area of the control.

Uwagi

DisplayRectangleWłaściwość zwraca prostokąt klienta obszaru wyświetlania kontrolki, bez uwzględniania obszaru, który jest wyświetlany przez wszystkie paski przewijania, które są wyświetlane.The DisplayRectangle property returns the client rectangle of the display area of the control, not including the area occupied by any scroll bars that are showing.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania DisplayRectangle właściwości w klasie pochodnej należy użyć właściwości klasy bazowej, DisplayRectangle Aby zwiększyć podstawową implementację.When overriding the DisplayRectangle property in a derived class, use the base class's DisplayRectangle property to extend the base implementation. Alternatywnie należy podać wszystkie implementacje.Alternatively, you must provide all the implementation.

Dotyczy