DataGridView.NewRowIndex Właściwość

Definicja

Pobiera indeks wiersza dla nowych rekordów.Gets the index of the row for new records.

public:
 property int NewRowIndex { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int NewRowIndex { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.NewRowIndex : int
Public ReadOnly Property NewRowIndex As Integer

Wartość właściwości

Int32

Indeks wiersza dla nowych rekordów lub-1, jeśli AllowUserToAddRows jest false .The index of the row for new records, or -1 if AllowUserToAddRows is false.

Atrybuty

Uwagi

O ile nie AllowUserToAddRows jest false , wartość tej właściwości jest równa liczbie wierszy w kontrolce pomniejszonej o 1.Unless AllowUserToAddRows is false, the value of this property is equal to the number of rows in the control minus 1.

Dotyczy