DataGridView.OnMouseUp(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi MouseUp zdarzenie.Raises the MouseUp event.

protected:
 override void OnMouseUp(System::Windows::Forms::MouseEventArgs ^ e);
protected override void OnMouseUp (System.Windows.Forms.MouseEventArgs e);
override this.OnMouseUp : System.Windows.Forms.MouseEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnMouseUp (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

A MouseEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information, see Handling and Raising Events.

OnMouseUpMetoda umożliwia również klasom pochodnym obsłużenia zdarzenia bez dołączania delegata.The OnMouseUp method also allows derived classes to handle the event without attaching a delegate. Jest to preferowana technika obsługi zdarzenia w klasie pochodnej.This is the preferred technique for handling the event in a derived class.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseUp(MouseEventArgs) klasy pochodnej należy wywołać metodę klasy bazowej, aby OnMouseUp(MouseEventArgs) zarejestrowani delegowani odbierał zdarzenie.When overriding OnMouseUp(MouseEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class's OnMouseUp(MouseEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy