DataGridView.ProcessEscapeKey(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza klawisz ESC.Processes the ESC key.

protected:
 bool ProcessEscapeKey(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected bool ProcessEscapeKey (System.Windows.Forms.Keys keyData);
member this.ProcessEscapeKey : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Function ProcessEscapeKey (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Bitowa kombinacja Keys wartości reprezentujących klucz lub klucze do przetworzenia.A bitwise combination of Keys values that represents the key or keys to process.

Zwraca

Boolean

true Jeśli klucz został przetworzony; w przeciwnym razie false .true if the key was processed; otherwise, false.

Dotyczy