DataGridView.ProcessF3Key(Keys) Metoda

Definicja

Przetwarza klawisz F3, sortując bieżącą kolumnę.Processes the F3 key by sorting the current column.

protected:
 bool ProcessF3Key(System::Windows::Forms::Keys keyData);
protected bool ProcessF3Key (System.Windows.Forms.Keys keyData);
member this.ProcessF3Key : System.Windows.Forms.Keys -> bool
Protected Function ProcessF3Key (keyData As Keys) As Boolean

Parametry

keyData
Keys

Bitowa kombinacja wartości reprezentujących klucz lub klucze do przetworzenia.A bitwise combination of values that represents the key or keys to process.

Zwraca

Boolean

true Jeśli klucz został przetworzony; w przeciwnym razie false .true if the key was processed; otherwise, false.

Dotyczy