DataGridView.RefreshEdit Metoda

Definicja

Odświeża wartość bieżącej komórki z wartością komórki źródłowej, gdy komórka jest w trybie edycji, odrzucając każdą poprzednią wartość.Refreshes the value of the current cell with the underlying cell value when the cell is in edit mode, discarding any previous value.

public:
 bool RefreshEdit();
public bool RefreshEdit ();
member this.RefreshEdit : unit -> bool
Public Function RefreshEdit () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli powodzenie; false Jeśli DataError wystąpi zdarzenie.true if successful; false if a DataError event occurred.

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby wymusić zaktualizowanie przez komórkę wartości wyświetlanej w trybie edycji.Call this method to force a cell to update its display value in edit mode. Jest to przydatne, gdy proces zewnętrzny modyfikuje wartość komórki i chcesz powiadomić użytkownika o zmianie, nawet jeśli w wyniku zmiany wprowadzone przez użytkownika zostanie utracone.This is useful when an external process modifies the cell value and you want to notify the user of the change, even when a user-specified change is lost as a result.

Dotyczy