DataGridView.ResetText Metoda

Definicja

Resetuje Text Właściwość do wartości domyślnej ( Empty ).Resets the Text property to its default value (Empty).

public:
 override void ResetText();
public override void ResetText ();
override this.ResetText : unit -> unit
Public Overrides Sub ResetText ()

Uwagi

Chociaż ta metoda zachowuje się zgodnie z opisem, Text Właściwość nie jest istotna dla tego formantu.Although this method behaves as described, the Text property is not relevant for this control.

Dotyczy

Zobacz też