DataGridView.ShowCellErrors Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy mają być pokazywane błędy komórek.Gets or sets a value indicating whether to show cell errors.

public:
 property bool ShowCellErrors { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowCellErrors { get; set; }
member this.ShowCellErrors : bool with get, set
Public Property ShowCellErrors As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli czerwony symbol pojawi się w komórce, która kończy się niepowodzeniem walidacji; w przeciwnym razie false .true if a red glyph will appear in a cell that fails validation; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default is true.

Dotyczy