DataGridView.ShowCellToolTips Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy etykietki narzędzi będą wyświetlane, gdy wskaźnik myszy zostanie zatrzymany w komórce lub użytkownik nawiguje do komórki przy użyciu klawiatury.Gets or sets a value indicating whether or not ToolTips will show when the mouse pointer pauses on a cell or the user navigates to the cell using the keyboard.

public:
 property bool ShowCellToolTips { bool get(); void set(bool value); };
public bool ShowCellToolTips { get; set; }
member this.ShowCellToolTips : bool with get, set
Public Property ShowCellToolTips As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli etykietki narzędzi komórek są włączone; w przeciwnym razie false .true if cell ToolTips are enabled; otherwise, false.

Uwagi

Gdy wartość tej właściwości jest true i wskaźnik myszy znajduje się nad komórką lub użytkownik przeszedł do komórki za pomocą klawiatury, komórka wyświetla etykietkę narzędzia po spełnieniu jednego z następujących warunków:When the value of this property is true and the mouse pointer is over a cell or the user has navigated to the cell using the keyboard, the cell displays a ToolTip when one of the following conditions is met:

Dotyczy

Zobacz też