DataGridView.ISupportInitialize.EndInit Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz EndInit() .For a description of this member, see EndInit().

 virtual void System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit() = System::ComponentModel::ISupportInitialize::EndInit;
void ISupportInitialize.EndInit ();
abstract member System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
override this.System.ComponentModel.ISupportInitialize.EndInit : unit -> unit
Sub EndInit () Implements ISupportInitialize.EndInit

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DataGridView wystąpienie jest rzutowane do ISupportInitialize wystąpienia.It can be used only when the DataGridView instance is cast to an ISupportInitialize instance.

Dotyczy

Zobacz też