DataGridViewBand.Displayed Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy pasmo jest aktualnie wyświetlane na ekranie.Gets a value indicating whether the band is currently displayed onscreen.

public:
 virtual property bool Displayed { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool Displayed { get; }
member this.Displayed : bool
Public Overridable ReadOnly Property Displayed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli pasmo jest aktualnie na ekranie; w przeciwnym razie false.true if the band is currently onscreen; otherwise, false.

Atrybuty

Dotyczy

Zobacz też