DataGridViewBand.OnDataGridViewChanged Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy pasek jest skojarzony z innym DataGridView.Called when the band is associated with a different DataGridView.

protected:
 override void OnDataGridViewChanged();
protected override void OnDataGridViewChanged ();
override this.OnDataGridViewChanged : unit -> unit
Protected Overrides Sub OnDataGridViewChanged ()

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnDataGridViewChanged() w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnDataGridViewChanged() klasy bazowej.When overriding OnDataGridViewChanged() in a derived class, be sure to call the base class's OnDataGridViewChanged() method.

Dotyczy

Zobacz też