DataGridViewCell.AccessibilityObject Właściwość

Definicja

public:
 property System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ AccessibilityObject { System::Windows::Forms::AccessibleObject ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Windows.Forms.AccessibleObject AccessibilityObject { get; }
member this.AccessibilityObject : System.Windows.Forms.AccessibleObject
Public ReadOnly Property AccessibilityObject As AccessibleObject

Wartość właściwości

AccessibleObject

DataGridViewCell.DataGridViewCellAccessibleObject przypisany do DataGridViewCell.The DataGridViewCell.DataGridViewCellAccessibleObject assigned to the DataGridViewCell.

Atrybuty

Uwagi

Aby sterować wystąpieniem zwracanym z tej metody, Zastąp metodę CreateAccessibilityInstance.To control the instance returned from this method, override the CreateAccessibilityInstance method.

Jeśli żadna AccessibleObject nie jest aktualnie przypisana do kontrolki, tworzone jest nowe wystąpienie jednego z nich.If no AccessibleObject is currently assigned to the control, a new instance of one is created.

Uwaga

Aby uzyskać lub ustawić właściwość AccessibilityObject, należy dodać odwołanie do zestawu Accessibility zainstalowanego z .NET Framework.NET Framework.To get or set the AccessibilityObject property, you must add a reference to the Accessibility assembly installed with the .NET Framework.NET Framework.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych obiektów, zobacz sekcję "Active Accessibility" w bibliotece MSDN w https://msdn.microsoft.com/library.For more information about accessible objects, see the "Active Accessibility" section of the MSDN Library at https://msdn.microsoft.com/library.

Dotyczy

Zobacz też