DataGridViewCell.GetSize(Int32) Metoda

Definicja

Pobiera rozmiar komórki.Gets the size of the cell.

protected:
 virtual System::Drawing::Size GetSize(int rowIndex);
protected virtual System.Drawing.Size GetSize (int rowIndex);
abstract member GetSize : int -> System.Drawing.Size
override this.GetSize : int -> System.Drawing.Size
Protected Overridable Function GetSize (rowIndex As Integer) As Size

Parametry

rowIndex
Int32

Indeks wiersza nadrzędnego komórki.The index of the cell's parent row.

Zwraca

Size reprezentujący wymiary komórki.A Size representing the cell's dimensions.

Wyjątki

rowIndex to-1rowIndex is -1

Uwagi

Ta metoda nie może być używana z komórką w wierszu udostępnionym.This method cannot be used with a cell in a shared row.

Dotyczy

Zobacz też