DataGridViewCell.OnDoubleClick(DataGridViewCellEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy komórka jest podwójnie kliknięta.Called when the cell is double-clicked.

protected:
 virtual void OnDoubleClick(System::Windows::Forms::DataGridViewCellEventArgs ^ e);
protected virtual void OnDoubleClick (System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs e);
abstract member OnDoubleClick : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
override this.OnDoubleClick : System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnDoubleClick (e As DataGridViewCellEventArgs)

Parametry

e
DataGridViewCellEventArgs

DataGridViewCellEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewCellEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda jest podobna do metody DataGridView.OnCellDoubleClick.This method is similar to the DataGridView.OnCellDoubleClick method. Jest on wywoływany w tych samych okolicznościach, w których zgłaszane jest zdarzenie DataGridView.CellDoubleClick, ale w rzeczywistości nie wywołuje zdarzenia.It is called in the same circumstances in which a DataGridView.CellDoubleClick event is raised, but it does not actually raise the event.

Dotyczy

Zobacz też