DataGridViewDataErrorEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać DataError zdarzenie typu DataGridView .Represents the method that will handle the DataError event of a DataGridView.

public delegate void DataGridViewDataErrorEventHandler(System::Object ^ sender, DataGridViewDataErrorEventArgs ^ e);
public delegate void DataGridViewDataErrorEventHandler(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs e);
type DataGridViewDataErrorEventHandler = delegate of obj * DataGridViewDataErrorEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DataGridViewDataErrorEventHandler(sender As Object, e As DataGridViewDataErrorEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
DataGridViewDataErrorEventArgs

A DataGridViewDataErrorEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A DataGridViewDataErrorEventArgs that contains the event data.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak używać DataGridViewDataErrorEventHandler do wyświetlania informacji o DataError w oknie komunikatu.The following code example demonstrates how to use a DataGridViewDataErrorEventHandler to display information about a DataError in a message box. Ten kod jest częścią większego przykładu dostępnego w DataGridViewComboBoxColumn temacie Omówienie klas.This code is part of a larger example provided in the DataGridViewComboBoxColumn class overview topic.

private:
  void DataGridView1_DataError(Object^ sender, DataGridViewDataErrorEventArgs^ anError)
  {

    MessageBox::Show("Error happened " + anError->Context.ToString());

    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Commit)
    {
      MessageBox::Show("Commit error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::CurrentCellChange)
    {
      MessageBox::Show("Cell change");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::Parsing)
    {
      MessageBox::Show("parsing error");
    }
    if (anError->Context == DataGridViewDataErrorContexts::LeaveControl)
    {
      MessageBox::Show("leave control error");
    }

    if (dynamic_cast<ConstraintException^>(anError->Exception) != nullptr)
    {
      DataGridView^ view = (DataGridView^)sender;
      view->Rows[anError->RowIndex]->ErrorText = "an error";
      view->Rows[anError->RowIndex]->Cells[anError->ColumnIndex]->ErrorText = "an error";

      anError->ThrowException = false;
    }
  }
private void DataGridView1_DataError(object sender, DataGridViewDataErrorEventArgs anError)
{

  MessageBox.Show("Error happened " + anError.Context.ToString());

  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Commit)
  {
    MessageBox.Show("Commit error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.CurrentCellChange)
  {
    MessageBox.Show("Cell change");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.Parsing)
  {
    MessageBox.Show("parsing error");
  }
  if (anError.Context == DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl)
  {
    MessageBox.Show("leave control error");
  }

  if ((anError.Exception) is ConstraintException)
  {
    DataGridView view = (DataGridView)sender;
    view.Rows[anError.RowIndex].ErrorText = "an error";
    view.Rows[anError.RowIndex].Cells[anError.ColumnIndex].ErrorText = "an error";

    anError.ThrowException = false;
  }
}
Private Sub DataGridView1_DataError(ByVal sender As Object, _
ByVal e As DataGridViewDataErrorEventArgs) _
Handles DataGridView1.DataError

  MessageBox.Show("Error happened " _
    & e.Context.ToString())

  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Commit) _
    Then
    MessageBox.Show("Commit error")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts _
    .CurrentCellChange) Then
    MessageBox.Show("Cell change")
  End If
  If (e.Context = DataGridViewDataErrorContexts.Parsing) _
    Then
    MessageBox.Show("parsing error")
  End If
  If (e.Context = _
    DataGridViewDataErrorContexts.LeaveControl) Then
    MessageBox.Show("leave control error")
  End If

  If (TypeOf (e.Exception) Is ConstraintException) Then
    Dim view As DataGridView = CType(sender, DataGridView)
    view.Rows(e.RowIndex).ErrorText = "an error"
    view.Rows(e.RowIndex).Cells(e.ColumnIndex) _
      .ErrorText = "an error"

    e.ThrowException = False
  End If
End Sub

Uwagi

DataErrorZdarzenie jest zgłaszane w przypadku wystąpienia błędu podczas operacji przetwarzania danych w powiązaniu danych DataGridView (na przykład wtedy, gdy operacja formatowania lub analizy zgłasza wyjątek lub nie powiedzie się aktualizacja źródła danych).The DataError event is raised when an error occurs during a data processing operation in a data-bound DataGridView (for example, when a format or parse operation throws an exception or the update of the data source fails).

Podczas tworzenia DataGridViewDataErrorEventHandler delegata należy określić metodę, która będzie obsługiwać zdarzenie.When you create a DataGridViewDataErrorEventHandler delegate, you identify the method that will handle the event. Aby skojarzyć zdarzenie z programem obsługi zdarzeń, Dodaj wystąpienie delegata do zdarzenia.To associate the event with your event handler, add an instance of the delegate to the event. Program obsługi zdarzeń jest wywoływany przy każdym wystąpieniu zdarzenia, o ile nie usunięto delegata.The event handler is called whenever the event occurs, unless you remove the delegate. Aby uzyskać więcej informacji na temat delegatów obsługi zdarzeń, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about event-handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też