DataObject.GetImage Metoda

Definicja

Pobiera obraz z obiektu danych.

public:
 virtual System::Drawing::Image ^ GetImage();
public virtual System.Drawing.Image GetImage ();
public virtual System.Drawing.Image? GetImage ();
abstract member GetImage : unit -> System.Drawing.Image
override this.GetImage : unit -> System.Drawing.Image
Public Overridable Function GetImage () As Image

Zwraca

Image

Reprezentująca Image dane obrazu w obiekcie danych lub null jeśli obiekt danych nie zawiera żadnych danych, które są w Bitmap formacie lub można je przekonwertować na ten format.

Uwagi

ContainsImage Użyj metody , aby określić, czy obiekt danych zawiera dane obrazu przed pobraniem go za pomocą tej metody.

SetImage Użyj metody , aby dodać dane obrazu do obiektu danych.

Dotyczy

Zobacz też