LineAnnotation.BackGradientStyle Właściwość

Definicja

Ta właściwość nie ma zastosowania do typu adnotacji wiersza.This property is not applicable to the line annotation type.

public:
 virtual property System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::GradientStyle BackGradientStyle { System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::GradientStyle get(); void set(System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::GradientStyle value); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public override System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.GradientStyle BackGradientStyle { get; set; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BackGradientStyle : System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.GradientStyle with get, set
Public Overrides Property BackGradientStyle As GradientStyle

Wartość właściwości

GradientStyle

GradientStyleWartość wyliczenia.A GradientStyle enumeration value.

Atrybuty

Dotyczy