FileDialog.DereferenceLinks Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy okno dialogowe zwraca lokalizację pliku, do którego odwołuje się skrót, czy zwraca lokalizację skrótu (. lnk).Gets or sets a value indicating whether the dialog box returns the location of the file referenced by the shortcut or whether it returns the location of the shortcut (.lnk).

public:
 property bool DereferenceLinks { bool get(); void set(bool value); };
public bool DereferenceLinks { get; set; }
member this.DereferenceLinks : bool with get, set
Public Property DereferenceLinks As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli okno dialogowe zwróci lokalizację pliku, do którego odwołuje się skrót; w przeciwnym razie false .true if the dialog box returns the location of the file referenced by the shortcut; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy