IDropTarget Interfejs

Definicja

Definiuje zdarzenia myszy.Defines mouse events.

public interface class IDropTarget
public interface IDropTarget
type IDropTarget = interface
Public Interface IDropTarget
Pochodne

Metody

OnDragDrop(DragEventArgs)

Podnosi DragDrop zdarzenie.Raises the DragDrop event.

OnDragEnter(DragEventArgs)

Podnosi DragEnter zdarzenie.Raises the DragEnter event.

OnDragLeave(EventArgs)

Podnosi DragLeave zdarzenie.Raises the DragLeave event.

OnDragOver(DragEventArgs)

Podnosi DragOver zdarzenie.Raises the DragOver event.

Dotyczy