ImageList.ImageCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może być używany do iteracji w kolekcji elementów.Returns an enumerator that can be used to iterate through the item collection.

public:
 virtual System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator

IEnumeratorReprezentuje kolekcję elementów.An IEnumerator that represents the item collection.

Implementuje

Dotyczy