ArrangedElementCollection.IList.Contains(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Contains(Object) metodę.For a description of this member, see the Contains(Object) method.

 virtual bool System.Collections.IList.Contains(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Contains;
bool IList.Contains (object value);
abstract member System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
override this.System.Collections.IList.Contains : obj -> bool
Function Contains (value As Object) As Boolean Implements IList.Contains

Parametry

value
Object

ObjectAby zlokalizować w IList .The Object to locate in the IList.

Zwraca

Boolean

true Jeśli Object znajduje się w; w IList przeciwnym razie, false .true if the Object is found in the IList; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest jawną implementacją składowej interfejsu.This method is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ArrangedElementCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy