ArrangedElementCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) metodę.For a description of this member, see the Insert(Int32, Object) method.

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Object

, Object Aby wstawić do IList .The Object to insert into the IList.

Implementuje

Uwagi

Ta metoda jest jawną implementacją składowej interfejsu.This method is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy ArrangedElementCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the ArrangedElementCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy